Aktualności

Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą

09.09.2021

W dniu 07.09.2021r. została podpisana umowa o Roboty Budowlane pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Wykonawcą Keller Polska Sp.zo.o. pod nazwą

1A.2-Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik.

W ramach inwestycji wyodrębniono następujące podzadania:

Podzadanie I. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino

Celem planowanych działań jest poprawa warunków eksploatacji nabrzeża przeznaczonego do cumowania lodołamaczy. W ramach przedsięwzięcia zakłada się przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do bazy lodołamaczy polegającej na utwardzeniu nawierzchni i wyrównaniu niwelety. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa odwadniająca przebudowywaną drogę oraz wykonany zostanie odcinek sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza. Ponadto w ramach inwestycji nastąpi przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego oraz istniejącej instalacji oświetleniowej, a także zostanie wykonane utwardzenie powierzchni (wykonanie placu manewrowego).

Podzadanie II. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad rzeką Odrą

Zakres przedsięwzięcia obejmuje regulację (kształtowanie) ujściowego odcinka Kanału Rynica-Ognica oraz wykonanie przebudowy istniejącego przepustu ułożonego w korycie Kanału Rynica-Ognica, w miejscu kolizji z istniejącą gminną drogą nr 415003Z w miejscowości Ognica. Przebudowa polegać będzie na wymianie przewodu istniejącego przepustu z rury betonowej na nowy przewód o nieregularnym kształcie przekroju poprzecznego o świetle pionowym do 1,45 m i świetle poziomym do 2,61 m. Długość nowego przewodu wynosić będzie 8,3 m. Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę istniejącej drogi gminnej, w ciągu której ułożony jest przepust. Rezultatem  przedsięwzięcia będzie udrożnienie i usprawnienie odpływu wód powodziowych, głównie w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów deszczu lub dynamicznego roztopu pokrywy śniegowej

Podzadanie III. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek

W ramach przedsięwzięcia zakłada się budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego o łącznej długości 1478,90 m chroniącego tereny miejscowości Piasek (gmina Cedynia) przed wezbraniami powodziowymi w kanale Piasek zależnymi od stanów wody w rzece Odra. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch odcinków ziemnego wału przeciwpowodziowego - wału południowego o dł. 536,1 m             i wału północnego o dł. 206,8 m, połączonych ze sobą ścianą przeciwpowodziową o dł. 736 m wykonaną ze stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym z docelową możliwością instalacji mobilnych barier systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego jako nadbudowy do bezpiecznej (projektowanej) rzędnej w celu zapewnienia ochrony ( zabezpieczenia) terenów przyległych. W ciągu wału południowego zostanie wykorzystane naturalne wyniesienie terenowe o wysokości znacznie przewyższającej wymagany poziom korony zabezpieczenia wału przeciwpowodziowego. W ramach kontraktu zostanie wykonane ujęcie wody dla celów przeciwpożarowych.

Podzadanie IV. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja Stacji Pomp Krajnik

Celem inwestycji jest przede wszystkim utrzymanie warunków ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych na terenie zawala oraz zapewnienie możliwości bieżącego odprowadzania wody z terenów zawala  w sytuacji pojawienia się wyższych stanów w Odrze Wschodniej, poprzez modernizację Stacji Pomp Krajnik. Obecny stan pompowni Krajnik wykazuje znaczny stopień zużycia technicznego, wobec czego jej remont zapewni możliwość nieprzerwanej pracy przedmiotowego obiektu. Z uwagi na aktualny stan techniczny istniejącego przyłącza energetycznego, planowana jest jego modernizacja polegająca na skablowaniu.

Projekt finansowany jest przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ze środków Budżetu Państwa, pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nr IBRD 8524-PL) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (nr LD 1866). Wskazane środki przeznaczone są na sfinansowanie realizacji robót budowlano – montażowych oraz usług wsparcia technicznego przy ich realizacji

TERMIN REALIZACJI KONTRAKTU 1A.2

  • Rozpoczęcie realizacji: III kwartał 2021r.
  • Zakończenie realizacji: II kwartał 2023r.