Aktualności

Prezentacja głównych wniosków dotyczących wpływu planowanej inwestycji na środowisko (zadanie 1B.2 Etap I i II)

02.10.2018

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjnej na Odrze granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, dla której obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, działając w oparciu o udzielone  pełnomocnictwo jako Konsultant Wsparcia Technicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW Szczecin), będąc jednocześnie odpowiedzialnym za opracowanie  Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji zorganizowaliśmy spotkanie, w trakcie którego zaprezentowane zostały główne wnioski dotyczące wpływu planowanej inwestycji na środowisko.
Spotkanie odbyło się w dniu 2 października 2018 roku, w godzinach 14.00-18.00, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, SERVICE INTER-LAB - Sala Rady Wydziału (wejście główne WZiEU, parter, sala 010), ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem podsumowującym przedmiotowe spotkanie, dostępnym w dwóch wersjach językowych:

Sprawozdanie ze spotkania

Meeting report

Materiały zaprezentowane na spotkaniu:

Wersja polskojęzyczna:

1. Plan spotkania

2. Wprowadzenie

3. Zakres projektu, rozwiązania techniczne

4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych

5. Wyniki inwentaryzacji w zakresie szaty roślinnej

6. Wnioski

 English version

1. Meeting plan

2. Introduction

3. Scope of the Project

4. Results of the nature inventory

5. Results and conclusions

6. Conclusions from the EIA report