Aktualności

Obwieszczenie o upublicznieniu Planu Zarządzania Środowiskiem dla zadania 1B.3/1

07.08.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze,

Każdy zainteresowany może:

  1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. włącznie (16 dni roboczych), w siedzibie:
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
  • Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
  • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w pokoju 402 w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00.

lub poprzez stronę internetową:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;
  • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu.pl;
  • Urzędu Miasta w Szczecinie – www.szczecin.pl;
  • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – www.bs.rzgw.szczecin.pl - (otwórz dokument).

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ zadanie 1.B.3/1 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: bs@szczecin.rzgw.gov.pl, w dniach od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 16 dni roboczych udostępnienia do wglądu dokumentu (od 7 sierpnia 2019r. do dnia 29 sierpnia 2019 r.) w dniu:

  • 30.08.2019 r. o godz. 17.00-19.00 w sali nr 302 na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, al. Piastów 50, 71-899 Szczecin;

odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.