Aktualności

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla zadania 1B.4/2

25.11.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze,

Każdy zainteresowany może:

A. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 9 grudnia 2019 r. włącznie (11 dni roboczych), w siedzibie: 

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1,
  70-456 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w pokoju 402 w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00.

  lub przez stronę internetową:
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – http://odrapcu2019.odrapcu.pl
 • Urzędu Miasta w Szczecinie – www.szczecin.pl
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – bs.rzgw.szczecin.pl (otwórz dokument)

B. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ zadanie 1.B.4/2 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adresy e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl i Emilia.Kaszycka@wody.gov.pl, w dniach od 25 listopada 2019 r. do dnia
9 grudnia 2019 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 11 dni roboczych udostępnienia do wglądu dokumentu (od 25 listopada 2019 r. do dnia
9 grudnia 2019 r.) w dniu:

 • 10.12.2019 r. o godz. 17.00-19.00 w siedzibie Konsultanta wsparcia technicznego - firmy Sweco Consulting sp. z o.o przy ulicy Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin;

odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.