Aktualności

Obwieszczenie u upublicznieniu PPNiP dla kontraktu 1B.2

17.08.2020

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Zadania 1B.2 – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej  w celu zapewnienia zimowego lodołamania (nazywany dalej Projekt PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

 

Każdy zainteresowany może:

 

  1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku włącznie (22 dni) poprzez strony internetowe:

 

  1. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP Zadanie 1B.5/1 POPDOW”,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 507 083 323 w godzinach 15.00-16.00

 

w dniach od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku włącznie (22 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

 

W 22 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia  8 września 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków.

 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1B.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

 

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński), jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz na stronie internetowej: www.wszczecinie.pl, a także na stronach urzędów gmin, na terenie których realizowana będzie Inwestycja:

 

  1. cedynia.pl;
  2. gmina.gorzyca.pl;
  3. slubice.pl
  4. mieszkowice.pl.