Aktualności

Podsumowanie spotkania we Frankfurcie nad Odrą z organizacjami pozarządowymi (26.08.2019)

09.09.2019

W związku z realizacją programu inwestycyjnego pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły”, Konsultant Wsparcia Technicznego – Sweco Consulting Sp. z o.o. dla PGW WP RZGW w Szczecinie, realizując zapisy Kontraktu dotyczące prowadzenia działań informacyjnych, dnia 26.08.2019 r. w siedzibie Izby Handlowo-Przemysłowej (IHK Ostbrandenburg) we Frankfurcie nad Odrą zorganizował spotkanie informacyjne z udziałem organizacji pozarządowych. Spotkanie zostało zaplanowane na terenie Niemiec w odpowiedzi na sygnały ze strony interesariuszy z Niemiec (w tym głównie niemieckich organizacji pozarządowych) o potrzebie organizacji takiego wydarzenia i miało na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym wzięcia udziału w przedmiotowym spotkaniu.

Spotkanie miało charakter informacyjny i było połączone z dyskusją, natomiast nie była to oficjalna debata w ramach formalnych konsultacji raportu OOŚ dla zadania 1B.2 prowadzonych w ramach postępowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i oceny transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Celem spotkania było omówienie zagadnień, które były przedmiotem uwag i wątpliwości wniesionych w toku konsultacji społecznych raportu oddziaływania na środowisko dla zadania „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej”, przeprowadzonych w ramach procedury krajowej i transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Zachęcamy z zapoznaniem się ze sprawozdaniem z przedmiotowego spotkania, a także prezentacjami, które zostały szczegółowo omówione podczas wystąpień eksperckich.

1. Sprawozdanie

2. Prezentacje