Aktualności

Relacja ze spotkania informacyjnego dot. zaawansowania POPDOW

31.05.2019

W związku z realizacją programu inwestycyjnego pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”, Konsultant Wsparcia Technicznego dla PGW WP RZGW w Szczecinie realizując zapisy Kontraktu dotyczące prowadzenia działań informacyjnych, zorganizował spotkanie informacyjne z interesariuszami Projektu dnia 13.05.2019 r. w Centrum Żeglarskim w Szczecinie. Podczas spotkania omówiono aktualny zakres oraz obecne zaawansowanie prac prowadzonych w ramach wdrażania POPDOW.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik Jednostki Realizującej Projekt z ramienia PGW WP RZGW w Szczecinie, która powitała uczestników spotkania.

Następnie, w oparciu o prezentacje multimedialne przygotowane przez Konsultanta Wsparcia Technicznego oraz Inwestora, dokonano prezentacji następujących zagadnień (w nawiasach znajdują się odnośniki do prezentacji multimedialnych):

  • Omówienie celu i programu spotkania, przedstawienie aktualnego zakresu zadań PGW WP RZGW w Szczecinie w ramach POPDOW, wskazanie źródeł finansowania Projektu. (klik)
  • Omówienie aktualnych założeń projektowych i postępu prac dla zadań 1B.2-1B.4. (klik)
  • Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego 1B.5, polegającego na przebudowie mostów wraz z omówieniem stanu istniejącego oraz planowanego zakresu przebudowy mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie, mostu drogowego w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, infrastruktury dojazdowej po stronie polskiej do mostu kolejowego w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odrą. (klik)
  • Przebieg procedur środowiskowych, wraz z przedstawieniem harmonogramu działań dla poszczególnych zadań. (klik)
  • Szczegółowe omówienie celu, zakresu prac, założeń projektowych (klik), uwarunkowań środowiskowych (klik) dotyczących pogłębienia toru wodnego na j. Dąbie oraz Przekopu Klucz-Ustowo.
  • Omówienie zasad stosowania polityki operacyjnej Banku Światowego dotyczącej Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń (RAP):
    •     przedstawienie kwestii proceduralnych dotyczących wypłaty odszkodowań oraz zasad konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji.
    •     przedstawienie zasad kwalifikowalności podmiotów jako osób dotkniętych skutkami realizacji projektu, omówienie zakresu dokumentacji niezbędnej dla określenia wysokości ewentualnych odszkodowań,przedstawienie kwestii proceduralnych dotyczących wypłaty odszkodowań oraz zasad konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji. (klik)

Podczas spotkania, między poszczególnymi blokami tematycznymi, zebrani goście zostali zaproszeni do dyskusji moderowanej przez Kierownika Projektu ze strony Konsultanta Wsparcia Technicznego (Sweco Consulting Sp. z o.o.), w trakcie której mieli możliwość zadawania pytań oraz prezentacji własnych opinii.