Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące zadania 1B.2

21.05.2019

W dniu 21.05.2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zostało zorganizowane spotkanie z interesariuszami. Wydarzenie miało charakter spotkania informacyjnego z elementami dyskusji. Warto podkreślić, że nie była to oficjalna debata w ramach formalnych konsultacji raportu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla zadania 1B.2.

Na spotkanie zaproszono wszystkich interesariuszy, którzy złożyli uwagi w toku konsultacji w ramach procedury krajowej i transgranicznej OOŚ dla zadania 1B.2.

Debata dotyczyła głównie wyników analizy uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w toku konsultacji społecznych w ramach procedury krajowej i transgranicznej. Tematem spotkania były również proponowane działania minimalizujące oddziaływania opracowane wskutek analizy ww. uwag i zastrzeżeń.

W pierwszej części (wystąpienia eksperckie) omówiono główne zagadnienia, dotyczące m.in.: 

 • wpływu zadania 1B.2 na ustrój hydrologiczny Odry,
 • odpowiedzi na wnoszone zarzuty dotyczące naruszenia RDW w związku z negatywnymi oddziaływaniami na ichtiofaunę,
 • oddziaływań na ekosystemy i gatunki zależne od wód w tym chronione w ramach obszarów Natura 2000 związanych ze zmianami w warunkach hydrologicznych,
 • odpowiedzi na wnoszone zarzuty dotyczące braku wariantowania metod innych niż lodołamacze o większym zanurzeniu,
 • oceny oddziaływania na elementy przyrodnicze państwa narażenia.

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne, a także sprawozdanie ze spotkania.

1. Część środowiskowa

2. Część techniczna i projektowa

3. Sprawozdanie ze spotkania

 

W kolejnej części spotkania (dyskusja) omówiono: 

 • Zagadnienia formalno-prawne:
 • podstawy, przesłanki i uwarunkowania przyjęcia kategorii B dla Zadania 1B.2, w ocenie interesariuszy POPDOW powinien zostać oceniony inaczej i powinna być przyjęta kategoria A;
 • wnioski, informacje i zastrzeżenia płynące ze strony interesariuszy (wniosek o zaprzestanie finansowania POPDOW, informacja o zamiarze wystąpienia z powództwem sądowym, wniosek o pisemne potwierdzenie poprawnego przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych raportu oceny oddziaływania na środowisko). 
 • Zagadnienia hydrologiczno-geologiczne, założenia projektowe wynikające z zapisów Koncepcji BAW:
 • podniesienie przez interesariuszy argumentu, że pogłębienie Odry spowoduje podwyższenie poziomu wody w rzece;
 • stanowisko interesariuszy, wg którego nawet nieznaczne, tymczasowego podniesienie zwierciadła wody w Odrze może stanowić zagrożenie powodziowe, np. w rejonie Hohenwutzen;
 • przywołanie przez interesariuszy kwestii zaniepokojenia społeczeństwa w odniesieniu do podniesienia poziomu zwierciadła wody i wzrostu zagrożenia powodziowego z odwołaniem do uwag Rady Kapitanów złożonych na etapie konsultacji społecznych raportu oceny oddziaływania na środowisko dla Zadania 1B.2;
 • podważenie przez interesariuszy argumentu pogłębienia Odry do głębokości 1,8 m z uwagi na fakt, że w niektórych miejscach głębokość została już osiągnięta.
 • Wariantowanie inwestycji: zarzut niedostatecznej argumentacji dla braku możliwości zastosowania pogłębiarek Amphibex.

 • Zagadnienia środowiskowo - przyrodnicze:
 • kwestia praktyki i skuteczności przesadzania roślinności wodnej (w szczególności grzybieńczyka wodnego);
 • stanowisko interesariuszy, wg którego inwestycja będzie miała negatywny wpływ na chronione siedliska zależne od wód;
 • stanowisko interesariuszy, wg którego inwestycja spowoduje utratę unikatowych struktur podwodnych i pogorszenie stanu istniejącego wskutek realizowanej inwestycji.

Spotkanie podsumował przedstawiciel Banku Światowego, podkreślając wolę konstruktywnej dyskusji z organizacjami pozarządowymi.

Ze względu na fakt, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zagranicznych organizacji pozarządowych, poniżej prezentujemy materiały podsumowujące spotkanie w języku angielskim.

Due to the fact that the meeting was also attended by representatives of the foreign non-governmental organizations, below we present a summary of the meeting and presentations in English.

 

 1.  Presentation on environmental issues
 2.  Presentation on technical and design issues
 3.  Minutes of the meeting
 4.  Report on the meeting