Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26.07.2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

29.07.2019

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. : „1B.5/Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most kolejowy w 733,7 km rzeki Regalicy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”, pragniemy poinformować, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poinformował, iż każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym w dniach: od 30.07.2019 r. do 28.08.2019 r. włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (91 43-05-200), natomiast zaktualizowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz jego uzupełnieniem, jak również dokument odnoszący się do uwag i wniosków wniesionych podczas wcześniejszych konsultacji społecznych dostępne są również na stronie internetowej http://bip.szczecin.rdos.gov.pl w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia.

Uwagi i wnioski zgłoszone w tym postępowaniu będą rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Całość dokumentacji dostępna jest również na niniejszej stronie w zakładce Dokumentacja środowiskowa i projektowa.