Aktualności

Wyznaczenie nowego terminu na składanie uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24.07.2019

W nawiązaniu do informacji podanej dnia 19.07.2019 r., dotyczącej terminu na zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w trakcie postępowania, jak również na składanie uwag i wniosków, uprzejmie informujemy, że obwieszczeniem z dnia 23.07.19 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyznaczył nowy termin na składanie uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. : „1.B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”.

Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko RDOŚ w Szczecinie poinformował, iż każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym w dniach: od 25.07.2019 r. do 23.08.2019 r. włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (91 43-05-200), natomiast zaktualizowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz jego uzupełnieniem, jak również dokument odnoszący się do uwag i wniosków wniesionych podczas wcześniejszych konsultacji społecznych dostępne są również na stronie internetowej http://bip.szczecin.rdos.gov.pl w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia.

Uwagi i wnioski zgłoszone w tym postępowaniu będą rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Całość dokumentacji dostępna jest również na niniejszej stronie w zakładce Dokumentacja środowiskowa i projektowa w polskiej i niemieckiej wersji językowej