Aktualności

Upublicznienie Raportu Zamknięcia dla Zadania 1A.3

21.10.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedstawia Raport Zamknięcia Zadania 1A.3 „Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza”. Zadanie to stanowi element Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW), Komponent 1. Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry, Podkomponent 1A. Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowanego przy współudziale międzynarodowych instytucji finansowych w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (w ramach Umowy Pożyczki zawartej w dniu 10.09.2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, nr pożyczki IBRD 8524-PL).

Raport Zamknięcia stanowi podsumowanie wszystkich aspektów i działań podejmowanych w ramach Zadania 1A.3 przez Wody Polskie, Inżyniera Konsultanta – firmę Sweco Consulting sp. z o.o. oraz pozostałe podmioty i osoby zaangażowane w realizację Zadania. Przedstawia on wykonane prace przygotowawcze (koncepcyjne) wraz z ich wynikami oraz wnioskami dotyczącymi funkcjonowania obszaru Międzyodrza w kontekście ochrony przeciwpowodziowej oraz możliwości utrzymania obecnej pojemności retencyjnej przy jednoczesnej poprawie warunków środowiskowych. Zebrane w okresie ponad dwuletnich prac szczegółowe materiały zawarte w załącznikach do Raportu i tworzą zbiór wiedzy o obszarze Międzyodrza i jego funkcjonowaniu. Upublicznienie Raportu Zamknięcia jest jednocześnie zakończeniem ww. Zadania 1A.3. W wyniku podjętych prac koncepcyjnych i analizy zebranych materiałów oraz danych wskazano bowiem brak uzasadnienia dla realizacji Zadania w zakładanym pierwotnie zakresie i ujęciu obejmującym wykonanie prac głównie ze względu na aspekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Mamy jednocześnie nadzieję, że upublicznienie Raportu Zamknięcia stanowić będzie wstęp do dalszej dyskusji o tym niezwykłym i istotnym z wielu punktów widzenia obszarze naszego regionu oraz przyczyni się do pogłębienia wiedzy o Międzyodrzu. Szeroki odzew, z jakim Wody Polskie spotkały się w czasie konsultacji społecznych dotyczących planowanych wstępnie prac na Międzyodrzu dowodzi, że jego istnienie i wykorzystanie stanowi punkt zainteresowania wielu osób i instytucji. Wiedza, którą zawiera Raport Zamknięcia z pewnością stanowić może podstawę merytoryczną do działań planowanych do podjęcia na Międzyodrzu, dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, rozwoju turystki jak i innych pokrewnych. Traktować zatem należałoby ów raport i wykonaną przy jego sporządzeniu pracę bardziej, jako początkowy etap w osiągnięciu oczekiwanego efektu (także poprawy dostępności turystycznej i gospodarczej), niż zamknięcie i definitywne zakończenie prac.

Raport Zamknięcia można pobrać pod poniższym linkiem

RAPORT ZAMKNIĘCIA DLA ZADANIA 1A.3 

Załączniki do Raportu Zamknięcia 1A.3