Zadania

Ekspertyzy i opinie opracowane w ramach zadania 1B.2:

  • ekspertyza w sprawie wykorzystania pogłębiarek pływających typu AMPHIBEX do lodołamania na Odrze (otwórz dokument)
  • expert opinion on the use of the AMPHIBEX type of floating dredgers for icebreaking on the Odra River (open document)
  • raport podsumowujący uwarunkowania związane z prowadzeniem akcji lodołamania na Odrze granicznej (otwórz dokument)
  • report summarising the conditions related to the icebreaking action on the border Odra river (open document)
  • koreferat do raportu "Skuteczność planowanego polderu zalewowego Międzyodrze i koncepcji regulacji cieku na poprawę ochrony przeciwpowodziowej na dolnej Odrze" przygotowanego na zlecenie Deutscher Naturschutzring (otwórz dokument) 
  • accompanying paper to the report on "The effectiveness of the planned Międzyodrze floodplain polder and the watercourse flow regulation concept to improve the flood protection in the Lower Odra", commissioned by Deutscher Naturschutzring (open document)