Zadania

Zadanie 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej:
etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania,
etap II – Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej

Odrą graniczną nazywany jest odcinek rzeki od km 542+ 400 (ujście Nysy Łużyckiej) do km 704+100 (rozgałęzienie na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią w obrębie miejscowości Widuchowa).

Głównym celem zadania inwestycyjnego jest odtworzenie warunków dla możliwości prowadzenia akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy poprzez zapewnienie odpowiedniej głębokości rzeki, stabilizację warunków przepływu i likwidację miejsc zatorogennych, a przez to zapewnienie warunków umożliwiających odprowadzenie lodu z rzeki Odry do Morza Bałtyckiego. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez uzyskanie na wybranych odcinkach Odry granicznej głębokości 1,8 m z 80% prawdopodobieństwem przekroczenia przy przepływie 160 m3/s (ujście Nysy Łużyckiej – ujście Warty), oraz głębokości 1,8 m z 90% prawdopodobieństwem przekroczenia przy przepływie 250 m3/s (ujście Warty – Widuchowa). Powyższe głębokości mają za zadanie zagwarantować możliwość sprawnego przeprowadzania zimowej akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy, co wpłynie bezpośrednio na podniesienie poziomu  ochrony przeciwpowodziowej dla ludności mieszkającej w dorzeczy Odry.

Ze względu na niewystarczający stan utrzymania zabudowy regulacyjnej po stronie polskiej i niemieckiej, co na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci doprowadziło do wzmożonych tendencji do zalądowiania i stałego pogarszania się głębokości szlaku żeglownego z negatywnymi skutkami dla profilu przepływu wielkich wód , stwierdzono na podstawie doświadczeń z lat minionych, że warunki w stanie obecnym zdecydowanie utrudniają lub wręcz po części całkowicie uniemożliwiają prowadzenie akcji lodołamania i odprowadzanie lodu w dół rzeki aż na j. Dąbie i dalej Zalew Szczeciński i Morze Bałtyckie. Zakres planowanych prac bazuje na istniejącej zabudowie i mieści się w istniejącym korycie cieku. Modernizacja obejmie łącznie odcinek ok. 54,4 km. Do realizacji wytypowane zostały najbardziej newralgiczne miejsca limitujące, które stanowią priorytet realizacyjny i powinny być zlikwidowane w pierwszej kolejności.

Podstawę prawną dla działań związanych z naprawą i modernizacją istniejącej zabudowy regulacyjnej Odry granicznej stanowi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi) z dnia 27 kwietnia 2015 r.

W pierwszym etapie wdrożenia zadań zdefiniowanych w Umowie, prace będą prowadzone
w następujących miejscach limitujących:

 • rejon m. Górzyca – Reitwein (km 604,0-605,0);
 • rejon m. Słubice (km 581,0-585,7);
 • rejon m. Kostrzyn nad Odrą (km 613,5-614,7);
 • rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica (km 645,5,0 – 654,0);

rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny (km 654,0-663,0).

Drugi etap zadania dotyczy odcinków Odry granicznej od km 683,0 do km 668,8 i od 617,6 do km 600,4, z wyłączeniem odcinków ujętych w pierwszym etapie niniejszego zadania. Zadanie obejmuje modernizację zniszczonej zabudowy regulacyjnej na dalszych odcinkach Odry granicznej: dwóch odcinkach położonych poniżej ujścia Warty do Odry o łącznej długości ok. 15 km oraz trzech odcinkach poniżej ujścia Warty o łącznej długości ok. 15 km.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 1. Przebudowę 377 szt. istniejących ostróg, poprzez:
 • oczyszczenie ostrogi z roślinności,
 • rozebranie bruku do poziomu SNW (średnia niska woda),
 • ułożenie geowłókniny na istniejącej skarpie ostrogi,
 • wykonanie zasypu z kamienia hydrotechnicznego,
 • wykonanie klamrowania wierzchniej warstwy kamienia przy użyciu niewymywalnej zaprawy cementowej do poziomu SNW.
 1. Budowę 27szt. nowych ostróg, poprzez:
 • wykonanie wrzynki w brzegu rzeki,
 • ułożenie geowłókniny lub materacy faszynowych na dnie,
 • wykonanie zasypu z kamienia hydrotechnicznego oraz profilowanie skarp,
 • klamrowanie narzutu przy użyciu niewymywalnej zaprawy cementowej do poziomu SNW.
 1. Budowę 6 szt. nowych tam podłużnych o łącznej długości ok 3475 m, poprzez:
 • ułożenie materacy faszynowych na dnie,
 • wykonanie zasypu z kamienia hydrotechnicznego oraz profilowanie skarp.
 1. Budowę 12 szt. nowych opasek brzegowych o łącznej długości około 1720 m, poprzez:
 • oczyszczenie terenu z roślinności.
 • wykonanie robót ziemnych związanych z kształtowaniem skarpy,
 • ułożenie geowłókniny,
 • wykonanie zasypu z kamienia hydrotechnicznego
 • wykonanie klamrowania wierzchniej warstwy kamienia przy użyciu niewymywalnej zaprawy cementowej do poziomu SNW.
 1. Budowę 1 szt. umocnienia brzegu o długości ok 500 m, poprzez:
 • oczyszczenie terenu z roślinności.
 • wykonanie robót ziemnych związanych z kształtowaniem skarpy,
 • ułożenie geowłókniny,
 • wykonanie zasypu z kamienia hydrotechnicznego
 • wykonanie klamrowania wierzchniej warstwy kamienia przy użyciu niewymywalnej zaprawy cementowej do poziomu SNW.
 1. Przebudowę fragmentów istniejących umocnień brzegowych, tam podłużnych, opasek brzegowych w miejscach styku z nowymi lub przebudowywanymi budowlami.

Podział zadania na odcinki - mapa

Okres realizacji

Planowane prace będę realizowane w okresie od września 2020 r. do grudnia 2022.

Stan istniejący ostróg