Zadania

Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu

Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu

W ramach zadania zaplanowano przebudowę czterech istniejących obiektów mostowych
w celu uzyskania odpowiedniego prześwitu dla akcji lodołamania z wykorzystaniem lodołamaczy. Obecnie istniejące mosty stanowią realną przeszkodę w prowadzeniu tego typu działań. Do przebudowy wytypowano: - most kolejowy w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie, - most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą, - most drogowy w km 614,9 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą, - most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą.

Obecnie trwają prace dokumentacyjne dotyczące dwóch mostów spośród wskazanych.

1B.5/1 Most kolejowy w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie

Most kolejowy w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie jest mostem zwodzonym. Został zbudowany w ciągu linii kolejowej nr 273 Wrocław - Szczecin w 1877 r. Cały most ma około 262 m długości i składa się z pięciu przęseł, przy czym czwarte przęsło (część zwodzona) znajduje się przy zachodnim brzegu Regalicy. Pierwotnie czwarte przęsło było obrotowe, jednak na skutek zwiększonego ruchu na moście oraz wzrostu żeglugi, przekształcono go na przęsło zwodzone.

Most w stanie istniejącym utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz pracę lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania, wstrzymuje spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrze i zatrzymując krę lodową na filarach. Istniejąca skrajnia powyżej WWŻ wynosi 2,95 m. Planowany po przebudowie prześwit mostu ma wynosić 6,20 m powyżej WWŻ.

Projektuje się budowę obiektu pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego, oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego). Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieni się - most stanowić będzie przeprawę linii kolejowej przez rzekę Regalicę, w jej km 733,7. Podnoszone przęsło mostu kolejowego na rzece Regalicy, stanowiące ruchomy element mostu, jest objęte ochroną konserwatorską. Szczegółowy zakres prac dotyczących tej części mostu zostanie ustalony w Programie Prac Konserwatorskich, na etapie Koncepcji Programowo - Przestrzennej wstępnie założono:

  • demontaż nawierzchni torowej
  • zabezpieczenie mechanizmu podnoszenia (zablokowanie przęsła w pozycji opuszczczonej),
  • zabudowę pomostu przęseł elementami drewnianymi,
  • podwyższenie istniejących oraz montaż nowych balustrad,
  • zabudowę elementów małej architektury (ławki, tablica pamiątkowa),
  • remont podpór,
  • wykonanie dojść do obiektu od strony nastawni SJ-2.

Planowane jest również przesunięcie podłużne przęsła zwodzonego w strefę przyczółka nr 2.

Przebudowa obiektu pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej
w obrębie dojazdów do obiektu. Ze względu na bliskość stacji kolejowej Szczecin Podjuchy, oraz konieczność dostosowania rozwiązań w planie i profilu do prowadzonych równolegle inwestycji, tj: przebudowy stacji Szczecin Podjuchy w ramach zadania pn: "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 2736, 351" oraz budowy parkingu Park&Ride, realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w partnerstwie z Miastem Szczecin, zakres robót obejmuje znaczny odcinek linii kolejowej 273 oraz 428.

OKRES REALIZACJI

Planowane prace będą realizowane w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2022.

Poniżej przedstawiono wizualizację mostu drogowego na Warcie.

1B.5/2 Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą

Istniejący obiekt mostowy jest zlokalizowany w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą
w ciągu drogi krajowej nr 31 Szczecin - Słubice w km 107+211 (ul. Sikorskiego).

Most został wybudowany pod koniec XIX wieku jako obiekt 5-przęsłowy z przęsłami kratowymi z jazdą górą. Obecnie ustrój nośny obiektu stanowi 6 nitowanych dźwigarów blachownicowych o zmiennej wysokości przekroju w formie belki ciągłej. Pomost obiektu o konstrukcji stalowej na blachach nieckowych. Na pomoście znajduje się dwupasmowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej i spadku daszkowym oraz obustronne chodniki dla pieszych z nawierzchnią
z mieszanki mineralno-asfaltowej w formie płyt żelbetowych opartych na skrajnych dźwigarach oraz na końcach wsporników stalowych.

Most wymaga przebudowy w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej. W stanie istniejącym obiekt ten utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz pracę lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania, wstrzymuje spływ lodu
w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Warcie i zatrzymując krę lodową na filarach.  Realizacja przedsięwzięcia zapewni możliwość pracy lodołamaczy oraz nieskrępowanego pochodu kry lodowej. Należy zwiększyć prześwit pod mostem ponad WWŻ (najwyższa woda żeglowna) oraz zwiększyć rozstawy podpór lub całkowicie zrezygnować z podpór w korycie rzeki. Przy określaniu rozstawu filarów uwzględniona zostanie specyfika usytuowania mostu przy ujściu rzeki Postomii. Uzyskanie oczekiwanych rezultatów jest możliwe wyłącznie w przypadku całkowitej rozbiórki wszystkich elementów istniejącego mostu, a następnie budowie nowego.

Przewiduje się budowę mostu, który zapewni prześwit pionowy pod przęsłem żeglownym do poziomu 5,25 powyżej WWŻ . Długość całkowita projektowanego ustroju nośnego ok. 302 m.

Projektowany obiekt mostowy będzie trójprzęsłowy ciągły o skrzynkowej jednokomorowej, konstrukcji nośnej typu extradosed z betonu sprężonego, podwieszonej do pylonów za pomocą lin. Pylony są zamocowane do dźwigara konstrukcji nośnej.

Na czas budowy mostu docelowego wykonany zostanie objazd na moście tymczasowym po stronie południowej istniejącego obiektu (od strony górnej wody).

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje ponadto przebudowę drogi krajowej nr 31, budowę ciągu pieszo - rowerowego oraz przebudowę istniejących chodników/ ciągów pieszych, oraz dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe dróg poprzecznych i zjazdów publicznych oraz indywidualnych. Infrastruktura drogowa została zaprojektowana w celu dostosowania do rozwiązań przebudowywanego mostu drogowego. Długość planowanego do przebudowy odcinka pasa drogowego to ok. 585 m (włączając odcinek zlokalizowany na moście). W związku z przebudową drogi DK31 nastąpi budowa i przebudowa następujących sieci: kanalizacja deszczowa i ogólnospławna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazociągowa, elektroenergetyczna nN i SN, teletechniczna. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie drogowe, a w ramach przebudowy wodociągu magistralnego zaprojektowano tymczasowy wodociąg w preizolacji podwieszony pod obiekt mostowy tymczasowy. W 2018 r. planowane jest przez Gestora sieci wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej podwieszonego pod obiektem mostowym. W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewidziano przebudowę tej kanalizacji wraz z jej czasowym powieszeniem pod obiekt tymczasowy.

OKRES REALIZACJI

Planowane prace będą realizowane w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2022.

Poniżej przedstawiono wizualizację mostu drogowego na Warcie.

 Most drogowy w 2,45 km rz. Warty

 Most drogowy w 2,45 km rz. Warty