Zadania

Zadanie 1A.3 Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.

Celem zadania jest osiągniecie równowagi hydrologicznej na całym obszarze Międzyodrza pomiędzy dwiema odnogami rzeki Odry: Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią, poprzez doprowadzenie do takiej pracy kanałów, rowów i urządzeń hydrotechnicznych, aby zapewnić odpowiednie nawadnianie i szybkie odwadnianie obszarów cennych przyrodniczo jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa powodziowego terenów przyległych do rzeki Odry.